آرشیو نظرسنجی
رابطه امور سیاسی و امور اجتماعی از نظر شما چگونه باید باشد؟
1- سیاست مهمتر از امور اجتماعی باید تلقی شود.
12.24%
2- امر اجتماعی از سیاست مهمتر است.
40.82%
3- اولویت ندارند و هر دو مهم هستند.
28.57%
4- اقتصاد از سیاست و اجتماع مهمتر است.
18.37%
تعداد کل آراء : ۴۹