آرشیو نظرسنجی
عملکرد وزیر راه و شهرسازی را در مجموع چگونه ارزیابی می کنید؟
1- هم در بخش مسکن و هم راه موفق بوده است.
50%
2- در بخش مسکن موفق نبود اما در بخش راه موفق بوده است.
0%
3- در بخش راه موفق نبود اما در بخش مسکن موفق بوده است.
0%
4- در هر دو بخش موفق نبوده است.
50%
تعداد کل آراء : ۲