آرشیو نظرسنجی
نظر شما درباره استیضاح محمدجواد ظریف چیست؟
۱- استیضاح ظریف با توجه به عملکرد خوب و موفق او قابل توجیه نیست.
52.94%
۲- عملکرد وزیر امور خارجه قابل دفاع هم نباشد در این شرایط استیضاح او توجیه ندارد.
0%
۳- باید وزرای دولت به خاطر عملکرد و اظهارات خود مورد استیضاح قرار گیرند ولو آن که اکثر نمایندگان موافق استیضاح نباشند.
35.29%
۴- ظریف به خاطر برجام نه تنها استیضاح که باید محاکمه شود.
11.76%
تعداد کل آراء : ۱۷