آرشیو نظرسنجی
درباره استیضاح وزرای دولت روحانی با کدام گزینه «موافق‌تر» هستید؟
۱- اقدام مخالفان دولت برای مقابله با رئیس جمهوری است
15.38%
۲- اقدام قانونی مجلس است نه تنها جناح مخالف دولت
5.13%
۳- مقدمه مطرح شدن عدم کفایت رئیس جمهوری است
10.26%
۴- تغییر در کابینه ضروری است حتی اگر روحانی نخواهد
69.23%
تعداد کل آراء : ۳۹