نگاه ایران به افغانستان؛ راهبردهای ایران پس از خروج آمریکا
از چشم جهان (۶)

نگاه ایران به افغانستان؛ راهبردهای ایران پس از خروج آمریکا

در ششمین شماره ستون «از چشم جهان» حمیدرضا بابایی به ترجمه مقاله‌ای از موسسه واشنگتن پرداخته است که به بررسی سناریوهای مختلف پیش روی حکومت ایران در افغانستان البته از نگاه یک موسسه امریکایی پرداخته است.