در صیانت از جنگل‌های شرق اردبیل؛

پایش هوایی جنگل‌ها آغاز شد

فرماندار نمین گفت: با هدف جلوگیری از قاچاق الوار و تبدیل چوب درختان به زغال پایش هوایی جنگل‌های شرق اردبیل به ویژه نمین آغاز شده است.
۳