لحظه پریدن

لحظه پریدن "نهنگ قاتل" به ارتفاع ۵ متر

"میگل کوئواس" در حالی که مشغول فیلم برداری در دریای کورتز در مکزیک بود، لحظه پریدن "نهنگ قاتل" به ارتفاع ۵ متر از سطح دریا و در حین آن برخورد به یک دلفین برای شکار آن را ثبت کرد.