خرید ۲۰۰۰ تن گندم بذری در سیستان و بلوچستان

سرپرست بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان گفت: با توجه به آورد رودخانه هیرمند خوشبختانه در دشت سیستان ۵۰هزار هکتار به زیر کشت گندم وجو رفته است وبر همین اساس در برنامه خرید بذر برای سال زراعی آینده تصمیم بر این است که تا ۲۰۰۰ تن بذر گندم از کشاورزان استان با تأیید نماینده مؤسسه اصلاح بذر کشور در منطقه خریداری شود.