کریستینا فرناندز دکرشنر

دادگاه فدرال آرژانتین کریستینا فرناندز دِکرشنر رئیس جمهور اسبق این...
محکوم شد به نقل از تاس دادگاه فدرال آرژانتین کریستینا... فرناندز دِکرشنر رئیس جمهور اسبق این کشور را در پرونده...
کد خبر: ۱۴۱۵۸۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۶