برنامه اولین روز مدرسه تلویزیونی ایران در سال تحصیلی جدید اعلام شد.

کد خبر: ۷۰۴۴۴
۲۳:۳۳ - ۱۴ شهريور ۱۳۹۹
آغاز برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از فردا+ جدول دروس
 
دیدارنیوز -  پخش برنامه‌های آموزش مککل مدرسه تلویزیونی از فردا و همزمان با بازگشایی مدارس آغاز می شود که به این شرح است:

شبکه ‌آموزش:
فنی و حرفه ای و کاردانش:
از ساعت ٨  تا ٨:٣٠ الزامات محیط کار -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
از ساعت٨:٣٠ تا ٩ اخلاق حرفه ای -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
از ساعت ٩ تا ٩:٣٠نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
از ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ درس نقشه کشی -مشترک زمینه صنعت
از ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۴۵ درس تاریخ هنر ایران  -مشترک زمینه هنر و گرافیک

دوره ابتدایی:
از ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
از ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم  
از ساعت ١١:٣۵ تا ١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم
از ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
از ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
از ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول:
از ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ عربی پایه هفتم ( درس اول )
از ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول )
از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی پایه نهم ( درس اول )

متوسطه دوم:
از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی
از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
از ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
از ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ درس فیزیک ١ پایه دهم رشته علوم تجربی
از ساعت٢٠  تا ٢٠:٢۵ درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
از ساعت ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس فیزیک٣  پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی

شبکه ۴:
متوسطه دوم
از ساعت٨  تا ٨:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی  
از ساعت٨:٣٠  تا ٩ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم  رشته ادبیات و علوم انسانی
از ساعت٩ تا ٩:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم  رشته ادبیات و علوم انسانی
از ساعت ٩:٣٠  تا ١٠ زبان انگلیسی ١ پایه دهم مشترک تمام رشته ها
از ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ زبان انگلیسی ٢ پایه یازدهم  مشترک تمام رشته ها
از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته ها
از ساعت ١١ تا ١١:٣٠ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته ها
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ دین و زندگی ١ پایه دهم رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
از ساعت١٢ تا ١٢:٣٠ دین و زندگی ٢ پایه یازدهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ دین و زندگی ٣ پایه دوازدهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 
 
منبع: مهر
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: